Sonya

סוניה#8, 2016, pastels on pigment print,

Sonya#7

2016

Pastels and pencil on pigment print

80x120

סוניה#7, 2016, pastels and pencil on pig

Sonya#8

2016

Pastels on pigment print

80x120

sonyab.jpg

Sonya#6

2016

Pastels and pencil on pigment print

54x79

sonya#5, 2015, pastels on pigment print, 21-30, 2015.jpg

Sonya#5

2016

Pastels and pencil on pigment print

21x30​

sonya#2, 2015, pastels on pigment print, 21-30.jpg

Sonya#2

2015

pastels on pigment print

21x30

sonya#1, 2015, pastels on pigment print, 50-70.jpg

Sonya#1,

2015,

pastels on pigment print,

50x70